personalizacja wachlarzy personalizacja wachlarzy

 

AKTUALIZACJA REGULAMINU SKLEPU z DNIA 20.11.2014

 

 

Szanowni Klienci !

 

Informujemy, iż zgodne z nowymi przepisami dotyczacymi e-handlu zaktualizowalismy nasz Regulaminie Sklepu Internetowego, który obowiązywac będzie od 25 grudnia 2014. 

 

Najważniejszą zmianą podykotwaną dostosoaniem sie do Ustawy o Prawach Konsumenta jest nowy, dłuższy termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość - do 14 dni

 

Zaktualizowany regulamin zamieszczamy poniżej.

 

Archiwalny regulamin jest dostępny POD LINKIEM 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

VictoriaCoburg.pl

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.

 

Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.VictoriaCoburg.pl oraz www.parasolkislubne.pl zwany dalej "Sklepem Internetowym" jest Andrzej Oczoś, prowadzący działalność pod firmą Import-Eksport & Hurt-Detal z siedzibą w Rymanowie, ul. Kolejowa 12a, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Rymanów pod nr 2630, ORG 6411/55/10 posiadający nr NIP: 684-137-56-58 oraz nr statystyczny REGON: 180074208.

2.

 

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.victoriacoburg.pl oraz www.parasolkislubne.pl

 

 

 

 

 

Dokonywanie zakupów za pośrednictwem victoriacoburg.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

Sklep działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce

 

 

 

3.

 

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@victoriacoburg.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 607438872 lub inny podany w stopce strony „Kontakt z nami”.

 

 

 

4.

 

  Niniejszy Regulamin określa:

 

I

  procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,

 

II 

  procedurę realizacji zamówienia,

 

III 

  prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

 

 IV

  sposoby zapłaty, ceny,

 

  V

  warunki dostawy towarów, 

 

 VI

  pozostałe prawa i obowiązki stron umowy kupna-sprzedaży,

 

VII

  procedurę składania reklamacji,

 

VIII

  zasady ochrony danych osobowych,

 

IX

  postanowienia końcowe

 

 I. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.

 

Zawartość Internetowego Sklepu www.victoriacoburg.pl nie stanowi nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

 2.

 

Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Do złożenia zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku oznaczonego „KUPUJĘ I PŁACʔ.

 

 

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy.

 

a)

W przypadku zamówienia opłacanego poprzez system DOTPAY.pl zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie dotpay.pl (pełna lista współpracujących banków opisana jest w punkcie IV. 2b.). Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 9.

 

b)

w przypadku zamówienia z opcją płatności przy odbiorze zamówienie zostaje potwierdzone w momencie kliknięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 9.

 

 

 

 3.

 

Termin realizacji zamówienia wynosi ok 24 godziny chyba, że na stronie produktu widnieje wyraźna informacja o dłuższym czasie realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zbyt długiego oczekiwania na potwierdzenie wpłaty (dotyczy punktu 3a).

4.

 

Zamówienie może zostać złożone przez kupującego telefonicznie.

 5.

 

Jeśli kupujący przy składaniu zamówienia nie poda adresu poczty elektronicznej, wówczas nie otrzyma potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 3b. W takiej sytuacji Sklep Internetowy kontaktuje się z kupującym telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych zamówienie nie zostanie potwierdzone, złożona przez kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży przestaje wiązać.

 6.

 

W przypadku odbioru osobistego towaru przez kupującego-konsumenta, umowa sprzedaży zawierana jest z chwilą zaakceptowania przez Kupującego stanu towaru.

7.

 

Wszystkie ceny wyrażone są w zł, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 8.

 

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

9.

 

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

 

 

  II. ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1.

 

Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres biuro@victoriacoburg.pl

2.

 

Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

3.

 

Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską

 

 

 

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.

 

Kupujący - konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

a)

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

wiadomością e-mail, na adres: biuro@victoriacoburg.pl,

w formie pisemnej, na adres: Import-Eksport & Hurt-Detal, ul. Kolejowa 12a, 38-480 Rymanów.

 

b)

Po otrzymaniu/odebraniu oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.

 

 

 

2.

 

Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny. Wzór "Formularza zwrotu reklamacji" został umieszczony na witrynie Sklepu Internetowego w dolnym menu w zakładce ZWROTY/REKLAMACJE

 

 

 

3.

 

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

 

 

 

 

a)

dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

 

b)

bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 

c)

kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 

 

 

4.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 

a)

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

b)

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

e)

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

f)

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g)

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

h)

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

i)

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

j)

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

k)

zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

l)

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

ł)

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

4.

 

W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi Sprzedającemu niezwłocznie w stanie niezmienionym tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu Internetowego. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.

 

Zwrot powinien nastąpić - na koszt kupującego - niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

6.

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

 

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.

 

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.

 

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9.

 

W czasie do 10 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty. Wymianie nie podlegają produkty sprowadzone na specjalne zamówienie.

10.

 

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

 

 IV. SPOSOBY ZAPŁATY, CENY 

 

 

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

 1.

 

przy odbiorze:

 

a)

pobranie - za pośrednictwem Kuriera bądź Poczty Polskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,

 

b)

odbiór osobisty - kwota za zamówienie uiszczana jest w momencie odbioru zamówienia pod adresem ul. Kolejowa 12a, 38-480 Rymanów

2.

 

Za pośrednictwem systemu DOTPAY.pl. W chwili obecnej wszystkie aktualne formy płatności dostępne są na stronie http://www.dot.pl/platnosci_internetowe/

 

 

 

 

IV. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 1.

 

Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy, tj. przy ul. Kolejowej 12a w Rymanowie, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny i terminu odbioru.

 2.

 

Kupujący winien zwrócić szczególną uwagę na stan paczki przy jej odbiorze: czy nie jest zniszczona, otwarta, czy nie nosi śladów otwarcia. W takim wypadku nie należy odbierać takiej paczki, sporządzić protokół z kurierem oraz niezwłocznie poinformować o tym Sklep Internetowy.

 3.

 

W razie uszkodzenia lub zniszczenia paczki lub umieszczonego w niej towaru powinna ona zostać rozpakowana w obecności pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W razie ewentualnej niezgodności należy spisać protokół zawierający imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość paczki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten proszę niezwłocznie przesłać do Sklepu Internetowego, ponieważ będzie on podstawą ubiegania się przez Sklep Internetowy zwrotu kosztów przesyłki u dostawcy usługi pocztowej.

 4.

 

Koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej niż 250 zł. ponosi kupujący, chyba , że produkty będą objęte okresowymi promocjami tańszej darmowej przesyłki niezależnie od kwoty zamówienia. O takich promocjach klient będzie informowany na stronie głównej sklepu bądź przy odpowiednim produkcie. Zamówienia o wartości równej i większej 250 zł. są wysyłane firmą kurierską lub Pocztą Polską na koszt Sklepu Internetowego.

 5.

 

Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.victoriacoburg.pl w zakładce "Koszt wysyłki". W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 20 kg oraz przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

 

 

 

 VI. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

 1.

 

Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 2.

 

W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.

 3.

 

Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania duplikatu dowodu zakupu (dotyczy to tylko faktur, w przypadku paragonu duplikaty nie będą wydawane).

 4.

 

Towary w dziale "Promocje" na stronie WWW Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

 

 

 

VII. PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

 1.

 

Reklamacja winna być złożona na piśmie.

 2.

 

Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.

 3.

 

Złożona reklamacja powinna zawierać, wypełniony formularz reklamacji/zwrotu oraz kartę gwarancyjną (jeśli została dołączona do produktu).

4.

 

Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

5.

 

Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.

6.

 

Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.

7.

 

Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem i na koszt Sklepu Internetowego.

8.

 

Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową (kupujący - konsumenci) lub rękojmi (pozostali kupujący) oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.

9.

 

Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.

10.

 

Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

VIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

zasady ochrony danych osobowych określa „Polityka Prywatności” - dostępna w dziale POLITYKA PRYWATNOSCI

 

 

 

1.

 

Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem. 

2.

 

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

3.

 

Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014.

2.

 

Sprzedający posiada prawo do zmiany treści regulaminu nie naruszającego praw nabytych klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.victoriacoburg.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.

 

Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4.

 

Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

5.

 

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem www.victoriacoburg.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Składając zamówienie NABYWCA akceptuje powyższy regulamin.

6.

 

Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.victoriacoburg.pl. w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

 

    RegulaminREGULAMIN (wersja do pobrania)

  

ARCHIWALNE WERSJE REGULAMINURegulaminRegulamin sklepu victoriacoburg.pl z dnia 20.11.2014

Brak potwierdzenia złożenia zamówienia w terminie określonym w pkt 3, powoduje, że złożona przez kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży przestaje wiązać

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam